Huisregels

Omdat wij streven naar een prettige sfeer voor alle bezoekers hebben wij een aantal huisregels, welke door iedereen in acht dienen te worden genomen.
Hier kunt u alle actuele huisregels nalezen. Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen veiligheid en die van uw kinderen.
Op Landgoed Duynenwater is beperkt toezicht, maar dat ontslaat u niet van bovenstaande verantwoordelijkheid.
Artikel 1 – PARKEREN EN STALLEN
1.     Op onze parkeerterreinen en toegangswegen is het algemene verkeersreglement, zoals dit geldt op openbare wegen, van toepassing.
2.     Parkeren mag uitsluitend in de daarvoor bestemde vakken en/of stallingen.
3.     Aanwijzingen door ons personeel en/of onze bewakingsdienst gegeven, dienen terstond te worden opgevolgd.
4.     Wij zijn gerechtigd uw voertuig voor uw rekening en risico te verwijderen, indien niet wordt voldaan aan de hiervoor vermelde regels.
5.     U dient uw vervoermiddel goed af te sluiten en geen waardevolle voorwerpen in, aan of bij uw voertuig achter te laten.
        Voor diefstal of vernieling zijn wij niet aansprakelijk.
6.     In de rijwielstalling kunnen fietsen, bromfietsen en snorfietsen worden gestald.
        Elk voertuig dient op de daarvoor bestemde plaats – goed afgesloten – te worden gestald.
        Voertuigen, welke tegen hekwerk en/of bomen worden geplaatst, worden verwijderd.
        Het achterlaten in de stalling van helmen, (fiets)tassen en andere voorwerpen is niet toegestaan.
7.     Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal of vernieling van gestalde voertuigen.
8.     Indien u een voertuig ‘s nachts in de stalling of op het parkeerterrein laat staan, dient u dit altijd bij één van onze medewerkers te melden.
        U kunt uw voertuig vervolgens uitsluitend ophalen binnen de geldende openingstijden van Landgoed Duynenwater.

Artikel 2 – ENTREE
1.     Verblijf geschiedt te allen tijde op eigen risico.
2.     Verblijf is uitsluitend toegestaan, wanneer dit reglement in acht wordt genomen.
3.     Verblijf is uitsluitend toegestaan met een geldig toegangsbewijs. Op verzoek dient het toegangsbewijs getoond te worden.
4.     Personen, welke geen toegangsbewijs kunnen tonen of die niet via de kassa het terrein hebben betreden,
        (dus door of over het hekwerk) betalen een entreeprijs, gelijk aan 5 maal het geldende tarief.
        Bij herhaling zal onherroepelijk de toegang voor een periode van één jaar worden ontzegd.
5.     Aan personen, die onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen verkeren, zal de toegang worden geweigerd c.q. zullen van het terrein worden verwijderd.
6.     Dieren worden in geen geval toegelaten op het strand van Landgoed Duynenwater, uitgezonderd hondengebied Camperplaats Duynenwater.
7.     Bij minder goede weersomstandigheden kunnen voor het gehele park (waaronder ook horecavoorzieningen) afwijkende openingstijden gelden.
8.     Een abonnement geeft recht op gratis toegang tot ons park, mits dit abonnement op moment van bezoek ook daadwerkelijk getoond kan worden. 
        Als het abonnement is vergeten, dan dient de reguliere entreeprijs betaald te worden en is teruggave van entreegeld niet mogelijk.

Artikel 3 – ORDE EN VEILIGHEID
1.     Speakers zijn verboden. 
2.     Open vuur en/of barbecueën verboden, uitgezonderd gas/elektrische barbecue op Camperplaats Duynenwater.
3.     Het is niet toegestaan om in de bossen te komen, tenzij dit ter plaatse wordt aangegeven.
3.     Het bezit van wapens is niet toegestaan.
        Medewerkers en/of beveiligingsbeambten van Landgoed Duynenwater zijn bevoegd deze wapens in beslag te nemen.
        Deze voorwerpen zullen terstond worden overgedragen aan de politie.
4.     Instructies van medewerkers en/of beveiligingsbeambten van Landgoed Duynenwater dienen te worden opgevolgd.
5.     Glaswerk verboden, omdat gebroken glas gevaar levert voor overige bezoekers.
6.     Afval dient in de daarvoor geplaatste afvalbakken te worden gedeponeerd.
7.     Indien u onregelmatigheden constateert, dient u hiervan een medewerker of beveiligingsbeambte van Landgoed Duynenwater op de hoogte te brengen.

8.     Het verrichten van oneerbare handelingen zal onherroepelijk leiden tot een toegangsverbod voor onbepaalde tijd.

Artikel 4 – ZWEMMEN, DUIKEN, SURFEN, ROEIEN, ZEILEN etc.
1.    Zwemmen en baden geschiedt op eigen risico.
2.    Zwemmen en baden is in de gehele plas toegestaan, echter het zwemmen buiten de drijflijnen en het oversteken van de plas is 
       (gezien de grote afstanden) alleen aan te raden voor ervaren afstand zwemmers.
3.    Duiken is verboden.
4.    Surfen, zeilen, roeien en waterfietsen is uitsluitend toegestaan achter de buitenste drijflijn; dus niet in de gemarkeerde zwemgedeelten.
5.    Bij grote drukte kan het gebruik van surfplanken, zeilboten, roeiboten, kano’s etc. voor onbepaalde tijd worden verboden.

Artikel 5 – NAAKTRECREATIE
1.    Naaktrecreatie is op het gehele terrein van Landgoed Duynenwater verboden; hierop geldt geen enkele uitzondering.
2.    Het negeren van dit verbod zal leiden tot ontzegging van de toegang.

Artikel 6 – TOEZICHT
1.    Wij wijzen ouders en begeleiders erop, dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor diegenen, die onder hun leiding Landgoed Duynenwater bezoeken.

2.    Ouders en begeleiders zijn aansprakelijk voor schade, welke door aan hen toevertrouwde minderjarigen wordt veroorzaakt.
3.    Er zijn geen badmeesters aanwezig.

Artikel 7 – AANSPRAKELIJKHEID
1.    Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid, in die gevallen waarbij sprake is van een tekortkoming
        welke aan de ondernemer en/of haar medewerker(s) is toe te rekenen.
2.    Ingeval van schade zoals vermeld onder 7.1, dient u dit vóór vertrek aan ons te melden. Bij latere melding aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 8 – PROMOTIE EN VERKOOP
1.    Het bedrijven van promotie en het verkopen van artikelen en/of diensten is op het (parkeer)terrein niet toegestaan,
       behoudens schriftelijke toestemming van de directie.

Artikel 9 – VERWIJDERING
1.    Medewerkers en beveiligingsbeambten van Landgoed Duynenwater zijn gerechtigd personen, die zich tegen dit reglement verzetten, te verwijderen 
       zonder dat diegene recht op schadeloosstelling heeft. Van een verwijdering wordt altijd melding gemaakt bij de Regiopolitie Brabant Zuid-Oost.

Artikel 10 – ALGEMEEN
1.     Op het terrein worden geen voertuigen, motorboten en jetski’s toegelaten.
2.     Op het gehele(parkeer)terrein is het gebruik van metaaldetectors niet toegestaan.
3.     U dient ervoor te zorgen, dat u op het moment dat Landgoed Duynenwater gaat sluiten, buiten de poort bent. 
        Uitgezonderd verblijf op camperplaats Duynenwater.